تجهیزات اندازه گیری فشار

8 دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر

ﺧﺮاﺑﻰ ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ به ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ 8 دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد:

 1. لرزش مکانیکی
 2. نوسان
 3. ﺧﻮردﮔﻰ
 4. ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
 5. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرست و ﻧﺎﺑﺠﺎ
 6. اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
 7. ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
 8. دﻣﺎی ﺑﯾش از ﺣد

ﮔﯿﺞ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر، ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺪاوم ﻓﺸﺎر ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﯿﺞ ﻫﺎ داراى ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار را دارا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﺧﺎرج ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ممکن است آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺰگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ میﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﮐﺎر نمی کند، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ از کار افتادن و خرابی گیج فشار را یافته اند.

پیشنهاد مطالعه: بررسی ایمنی گیج های فشار بوردون تیوب

ﻃﺮز ﮐﺎر ﯾﮏ ﮔﯾﺞ ﻓﺷﺎر

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و ﻧﺤﻮه ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﺞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ آنﮔﯿﺞ ﻫﺎى Tube Bourdon اﺳﺖ.

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮردون Tube Bourdon ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰى ﺗﻮﺧﺎﻟﻰ C ﺷﮑﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﺎب ﻗﺮار دارد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳـﯿﺎل وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸـــﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮك در ﻣﻰ آﯾﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳـــﺪ).
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮردون ﻣﺘﺼـﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺪار فشار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺪرج ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﯿﺎن می گردد.

علل ﺧﺮاﺑﻰ ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﻋﻠﺖ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﮐﻢ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ 8 دﻟﯿﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد:

1. ﻟﺮزش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎرى ﻧﺸـﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻـﻠﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﯿﺞ ﻫﺎى ﻓﺸﺎر در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﻟﺮزش اﺳﺖ. ﻟﺮزش ﺑﻪ 2 ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

 • اول اﯾﻨﮑﻪ، ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرج در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه داراي ﻟﺮزش اﺳـﺖ، ﮐﺎر دﺷـﻮاري ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 • دوم اﯾﻨﮑﻪ، آﺳﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺮزش ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻘﺮﺑﻪ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ را از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺷﺪه ﺷﻮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﺮزش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

 • وﺟﻮد ﺧﺮده ﻫﺎي ﻓﻠﺰى ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ، درون ﭘﻨﺠﺮه ﮔﯿﺞ، در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﺷدن ﭘﯿﻨﯿﻮن و ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ
 • ﺟدا ﺷدن ﻋﻘرﺑﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻟرزش ھﺎ ﺷدﯾد ﺑﺎﺷد.

علایم لرزش مکانیکی گیج فشار

ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺮزش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

 •   ﻓرﺳﻮدﮔﯽ و اﺳﺘﻬﻼك ﻗﻄﻌﺎ تداﺧﻠﯽ
 •  از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﻗﺖ/ﮐﺎراﯾﯽ
 • ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر

خطرات ناشی از لرزش مکانیکی گیج فشار

راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻟﺮزش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ درﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ، ﭘﺮﮐﺮدن ﻗﺎب ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﻰ ﺷﻔﺎف و ﻣﺤﺎﻓﻆ، راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺮزش اﺳﺖ. ﻗﺎب ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﯾﺎ ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐات ﻧﺎﺷﻰ از ﻟﺮزش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روﻏﻨﻬﺎ ﭘﯿﻨﯿﻮن و ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ رواﻧﮑﺎرى ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑاﻋﺚ جلوگیری از ﺧﺮاﺑﻰ ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ.

دور ﮐﺮدن ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر از ﻣﻨﺒﻊ ﻟﺮزش، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺳﯿﻞ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﭘﯿﻼري، (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ) دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺳﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮى ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮى در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ را دارﻧﺪ و اﺗﺼﺎل ﮐﺎﭘﯿﻼرى ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را می دهد ﮐﻪ ﮔﯿﺞ در ﻣﺤﻠﻰ دورﺗﺮ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

دیافراگم سیل

پیشنهاد مطالعه: تفاوت بین اندازه گیری فشارگیج و اندازه گیری فشار مطلق

2.  ﻧﻮﺳﺎن

ﻟﺮزش ﯾﺎ ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣرﮐﺎت ﻣﻧظم و ﺗﮑرار ﺷوﻧده ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾﺎﭘﯽ (ﮐﺎﻫش و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎى ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه) در ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺳﺎن

 • ﻟﺮزش ﻋﻘﺮﺑﻪ
 • ﺷﻞ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻘﺮﺑﻪ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ

ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎن

 • دﺷﻮاري در ﺧﻮاﻧﺪن دﻗﯿﻖ
 • ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﻰ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ
 • از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﻗﺖ/ ﮐﺎراﯾﯽ
 • ﺧﺮاﺑﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر

در این مقاله آپاکو تلاش شد ضمن برشمردن، مهم ترین علل ﺧﺮاﺑﻰ ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر ، 2 مورد مهم و شایع تر را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

خرید و سفارش گیج فشار از آپاکو: گیج فشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 3 =