شیر تنظیم کننده فشار
(Pressure regulating valve)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

شیر تنظیم کننده فشار جهت تنظیم و متعادل سازی فشار در خطوط مورد استفاده قرار می گیرد تا فشار سیال به صورت ثابت و بدون نوسان  در اختیار تجهیزات مصرف کننده قرار گیرد. ساختار این شیر ها به این صورت می باشد که با تغییر مقطع مجرای عبور سیال باعث ایجاد افت و در نتیجه کاهش فشار خط پس از آن می شود.