گیج فشار
(Pressure Gauge)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

گیج فشار، یک سنسور فشار است که برای نشان دادن فشار فرآیند یا سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک گیج فشار معمولا به یک شاخص اشاره دارد که فشار فرآیندی سیال انتخاب‌شده را به حرکت مکانیکی یک اشاره‌گر (به صورت مکانیکی یا نمایش دیجیتالی) تبدیل می‌کند.
بسته به فشار مرجع مورد استفاده، گیج ها می‌توانند فشار مطلق، فشار گیج و فشار تفاضلی را نشان دهند:

1- فشار مطلق  Absolute Pressure در برابر خلا کامل، با استفاده از یک مقیاس مطلق، برابر است، بنابراین برای اندازه‌گیری فشار به همراه فشار اتمسفر برابر است.

2- فشار گیج Pressure Gauge برابر است با فشار مطلق بدون فشار اتمسفر است.

از این رو، با ترکیب چند نوع مختلف از گیج ها، اندازه‌گیری فشار سیستم به طور مداوم از ۱۰ mbar تا ۱۰ – ۱۱ mbar امکان پذیر است (فشار تفاضلی تفاوت در فشار بین دو نقطه است.)

توضیحات