تجهیزات نصب
(MOUNTING ACCESSORIES)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

تجهیزات نصب شامل آداپتور ها به همراه آب‌بندها، برای نصب ابزار اندازه‌گیری فشار (گیج ها)،  شیرهای قطع جریال، سیفون ها، و دیگر اجزای جانبی جزیی از تجهیزات در دسته بندی تجهیزات نصب قرار می گیرند. درپوش‌های حفاظتی از تجهیزات اندازه‌گیری فشار ناشی از شوک‌های، اثرات، خوردگی و اثرات هوازدگی محافظت می‌کنند. تجهیزات نصب به منظور نصب تجهیزات بر روی دیوار یا لوله نصب ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می گیرند.