شیر های قطع و وصل جریان On/Off Valves
تعریف:
در مدار های سیالاتی باتوجه به ماهیت و نحوه کارکرد سیستم نیاز به قطع و وصل کردن جریان سیال برای دستیابی به کارایی مورد نظر یا
برقراری مدار های جانبی )از جمله Back wash در سیستم های RO و آب شیرین کن( وجود دارد و این وظیفه در سیستم های سیالاتی
(مایع و یا گاز) به عهده ON/OFF Valve ها می باشد.
کنترل جریان سیال در مدار به واسطه قطع و وصل کردن جریان وظیفه این نوع شیر ها قطع و وصل جریان سیال موجود در لوله جهت قطع
جریان سیال، می باشد.
کاربرد:
– قطع و وصل جریان سیال جهت وارد یا خارج کردن کل یا بخشی از سیستم
– باز یا بسته کردن مسیر های اصلی یا فرعی
– ایجاد امکان تعمیرات در سیستم یا بخشی از آن
– مدیریت سیسام هایی که به صورت چند واحد موازی وارد سرویس می شوند
– برقراری خط فرعی ( Bypass Line ) یا راه اندازی مدار ثانویه
– تخلیه مسیر اصلی
 به عنوان نمونه می توان به فلرینگ، سیستم های RO و تصفیه خانه های آب و فاضلاب اشاره نمود
انواع و ساختار:
از نظر ساختمان این نوع از شیر ها عموما شامل شیر های توپی ( Ball Valves 9)و شیر های پروانه ای ( Butterfly Valves ) می باشند. در
زمان انتخاب شیر مواردی از جمله فشار کاری سیستم، نوع سیال، دمای سیال، نوع اتصال شیر به سیستم پایپینگ و …. تعیین کننده
نوع ساختمان، متریال، شکل بدنه شیر از نظر نحوه اتصال خواهد بود.

شیر-های-on-off

نمایش محصول تک

مرتب سازی براساس